GCS Moldova

Russian (CIS)Română (România)English (United Kingdom)

Soluționarea cauzelor de insolvabilitate. Ce recomandă CSJ

There are no translations available.

1526382 1558442787746344 6110740532193406123 nCurtea Supremă de Justiției (CSJ) a emis o recomandare în privința aplicării articolelor 645 și 630 din Codul Civil RM

Cu privire la particularităţile aplicării art. 624, 630 Cod civil al Republicii Moldova, pentru examinarea contestaţiilor, în ordinea art. 144 Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 („Legea insolvabilităţii”). Regimul juridic al penalităţii, la validarea creanţelor, este reglementat în mod expres de art. 142 (7) Legea insolvabilităţii, în conformitate cu care o creanţă se înscrie în tabel, ţinându-se cont atât de suma datorată efectiv, cât şi de dobânda corespunzătoare sau de penalitate, sau de orice alt accesoriu, calculat până la data deschiderii procedurii, aşa cum rezultă din actele depuse la dosar. Din rezumatul dispoziţiei menţionate reiese că o creanţă se validează în tabelul creanţelor, atât ca datorie efectivă, cât şi însoţită de penalitate, conform actelor, care au dat naştere obligaţiei pecuniare.

Potrivit prevederilor art. 144 din Legea insolvabilităţii, debitorul şi creditorii pot să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi la drepturile de preferinţă neadmise sau trecute, integral ori parţial, de administratorul insolvabilităţii/ lichidator în tabelul definitiv. Contestaţiile se examinează în şedinţa de validare sau în cadrul unei şedinţe speciale, cu citarea atât a contestatorului, cât şi a creditorului, a cărui creanţă a fost contestată, a administratorului sau a oricărei persoane interesate în chestiunea dată. În procesul examinării contestaţiilor, contestatorul şi/sau creditorul, a cărui creanţă a fost contestată, precum şi administratorul sau alte persoane au dreptul să prezinte oricare probe şi dovezi şi să-şi exercite toate drepturile sale de parte în proces, conform CPC. Ca rezultat al soluţionării contestaţiei, instanţa de insolvabilitate emite o încheiere, care poate fi contestată cu recurs. Încheierea irevocabilă, prin care contestaţia este admisă sau respinsă, cu validarea creanţei, este executorie pentru administratorul insolvabilităţii/lichidator şi pentru toţi creditorii. Încheierea constituie temei pentru rectificarea tabelului definitiv al creanţelor sau al tabelului definitiv, consolidat, fără a se convoca şedinţă specială de validare. Deseori, în practică, apar situaţii când administratorul/lichidatorul refuză includerea creanţei în tabelul definitiv, în partea ce se referă la penalitate, or, alţi participanţi la proces o contestă, invocând drept temei unic, disproporţionalitatea ei. În situaţia dată, instanţa de insolvabilitate, având ca bază legală prevederile art. 630 Cod civil, în cazuri excepţionale, luând în considerare toate împrejurările, poate dispune reducerea clauzei penale disproporţionat de mari, în raport cu prejudiciile real suportate de către creditor. Or, reducerea clauzei penale este un drept al instanţei şi nu o obligaţie, ultima limitându-se doar la verificarea proporţionalităţii şi nu a legalităţii, fiind un instrument de exercitare a unei oportunităţi şi nicidecum expunerea asupra unui litigiu de drept. La aprecierea disproporţionalităţii clauzei penale, instanţa va porni, în fiecare caz concret, de la astfel de împrejurări precum: durata neexecutării obligaţiei, procentul excesiv de înalt al clauzei penale (comparativ cu procentul practicat, de obicei, în alte contracte de acelaşi gen), depăşirea substanţială a posibilelor prejudicii, rezultate din neexecutarea obligaţiilor etc.

Reducerea clauzei penale se înfăptuieşte, la cererea părţii care o invocă la caz, a contestatorului (creditor sau debitor). Aceasta se deduce din faptul că, în conformitate cu alin. (6) al art. 143 Legea insolvabilităţii: „Creanţa acceptată şi inclusă de administratorul insolvabilităţii/lichidator în tabelul definitiv al creanţelor se consideră validată, dacă, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţa de validare, nu a fost contestată de debitor sau de un creditor ori dacă contestaţia ridicată a fost înlăturată”. Se opinează şi asupra faptului că reducerea clauzei penale, în ordinea prevăzută de art. 630 Cod civil, chiar şi în caz de opunere de către debitor, conceptual, nu poate fi considerat, ca fiind un litigiu de drept şi implicit un caz prevăzut de art. 144 alin. (4) Legea insolvabilităţii, or, clauza penală reprezintă o convenţie accesorie a obligaţiei principale.

Reieşind din această natură a obligaţiei, clauza penală subzistă şi coabitează cu obligaţia principală, astfel încât, pe măsura atestării caracterului cert şi necontestabil al obligaţiei principale, convenţia accesorie urmează soarta obligaţiei certe şi necontestabile. Constatarea prezenţei unui litigiu de drept, cu radierea creanţei din tabel (art. 144 alin. (4) din Legea insolvabilităţii), poate avea loc numai în cazurile în care creanţa solicitată de creditor, pentru a fi admisă, nu se atestă prin probele administrate şi argumentele invocate, iar confirmarea acesteia presupune diverse acţiuni procesuale (efectuare de expertize, evaluări, probe suplimentare, care urmează a fi apreciate respectiv).

În aceste condiţii, creditorul, a cărui creanţă nu a fost validată prin admiterea contestaţiei, este în drept de a intenta un proces separat, după regulile generale, în instanţa competentă şi nu în instanţa de insolvabilitate. Însă urmează de precizat că instanța de insolvabilitate nu poate constata litigiu de drept, în totalitatea creanței sau în partea penalității şi nu poate reduce, în ordinea art. 630 CC, penalitatea, chiar și disproporționată, în cazul în care creanța înaintată se bazează pe acte jurisdicționale irevocabile sau similare acestora, în speță, în situația în care suma creanței (datorie, penalitate, prejudicii etc.) are la bază o hotărâre judecătorească irevocabilă, hotărâre arbitrală, ordonanță judecătorească, tranzacție confirmată prin încheiere de încetare, tranzacție omologată de instanța de judecată, în temeiul art. 487-490 CPC etc., acestea având calitatea puterii lucrului judecat (art. 123 alin. (2) CPC).

 

Helpful information:

f0625421851304b9c765a3c26e4dcb26

Credit-report

 


logo

Articles


 chernii spisokBlack list of debtors


You are here: Home Articles Статьи Soluționarea cauzelor de insolvabilitate. Ce recomandă CSJ

Debtor's recommendations

headerselective Please be calm and follow of collector recommendation

Why GCS?

sam-12This flat rate commission structure is determined by the volume and value of your collection needs. 

Credit report

sam-13Credit-report is instrument for making business decisions

Commercial debt collection

shutterstock 9024544.202105251 std GCS-Moldova is specialize in commercial debt collection